Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Schepping

Het ontstaan van hemel en aarde door Gods handelende spreken.

De dingen hebben hun geheim

Ben je wel goed wijs als je vandaag nog in een Schepper gelooft? Professor Arie van den Beukel, natuurkundige en schrijver van het boek 'De dingen hebben hun geheim', vindt van wel. "Wat zich in een levende cel afspeelt is ongelooflijk”, zegt hij. “Daarom heb ik geen moeite om in een intelligente Schepper te geloven. Evolutionisten die mij op de mouw willen spelden dat alles zomaar ontstaan is, hebben meer geloof nodig dan eenvoudige mensen die in een Schepper geloven.”

Als je kijkt naar een prachtig schilderij, kun je daar stil van worden. Hoe bestaat het dat iemand zoiets moois kan maken. Gewoon met een kwast en verf. Het schilderij vertelt iets over de maker. Die maker heeft veel talent. Een gevoel voor schoonheid, voor contrast, voor kleur. Noem maar op. Wie stil wordt voor zo’n schilderij, bewondert daarmee ook de maker.

In het begin heeft de Heere God door Zijn Woord en Geest uit niets de hemel en de aarde geschapen. Alleen God kan dat. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel (Genesis 1-2) staat hoe God door Zijn Woord de hemel en de aarde schept. God roept een prachtige werkelijkheid tot aanschijn: bloemen, bomen, planten, dieren. Sta eens stil bij de enorme diversiteit aan mensen, dieren, planten. In kleuren, geuren en vormen. Wat blijkt uit dit alles de oneindige grootheid, wijsheid en creativiteit van God. Wie dit op zich in laat werken, voelt zich klein worden. De Bijbel gaat ons daarin voor (Psalm 8; Job 38; Jeremia 51).

Maar Hij maakt ook een veilige en betrouwbare plek voor de mens: de bomen geven voedsel, de zon geeft licht en warmte, de leefomgeving is betrouwbaar. Denk maar aan het feit dat het elke dag weer licht en donker wordt, dat er seizoenen zijn, dat de banen van de planeten vastliggen. Alles grijpt in elkaar en hangt met elkaar samen. Wat blijkt hieruit de goedheid van God! Als kroon op de schepping, vormt God de mens. Van de mens wordt als enige schepsel gezegd dat hij geschapen wordt naar Gods beeld.

Waarom schiep God deze wereld? Het antwoord dat door de hele Bijbel weerklinkt, is: God schiep de wereld tot Zijn eer. In Jesaja 43:7 staat: “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”

Op de zevende dag rust God. Die dag wordt ook nu nog geheiligd en toegewijd aan God. Het ultieme doel van de schepping is niet dat er mensen zijn, maar dat er mensen zijn tot Zijn dienst.

God heeft de wereld geschapen. Hij wíl dat wij er zijn. Er is niets bij toeval ontstaan. Het is Zijn schepping en we zijn volledig afhankelijk van Hem. Hij onderhoudt en regeert haar. Door de zondeval is de schepping aan het verderf en de zinloosheid onderworpen en zucht zij als in barensnood (Romeinen 8:18-23). Als je al het lijden en kwaad in de wereld ziet, dan kun je je afvragen wat er dan op dit moment van Gods onderhouden van de schepping te zien is. Maar God is aan het werk. Hij brengt de wereld, Zijn wereld, naar haar doel. De schepping die zo zucht onder de gevolgen van onze zonde blijft niet zo! We verwachten naar Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal (2 Petrus 3:13). Als je gelooft in Jezus, word je ook zelf een nieuwe schepping en kom je tot het doel waarvoor je geschapen bent: de drie-enige God eeuwig eren en van Hem genieten.Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en vergeving, waardoor je een ander graag wilt helpen.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen Geloofsgesprek
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Belofte

10 november 2020
Een belofte is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

12 januari 2021
Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen Kerst
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

12 januari 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen Geloofsgesprek
Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
Gods dag eren: een dag waarop we rusten en gedenken, luisteren en aanbidden.
+
Ontwikkeld door

Gods naam

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee groot te maken.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden …
+
Ontwikkeld door

Godsbeeld

8 januari 2021
Godsbeeld is het beeld dat we van God hebben, dat overeen moet komen met hoe God Zichzelf heeft bekendgemaakt (geopenbaard) in de Bijbel en schepping.
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De genade van God waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond.
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade, goedheid en liefde van God, waardoor Hij laat zien dat Hij trouw is en doet wat Hij belooft.
+
Ontwikkeld door

Hart

10 november 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Het hart is de mens in zijn totaliteit, met zijn verstand, wil en gevoelens.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De Heilige Geest is de derde persoon in de Drie-eenheid. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat je ogen opengaan voor de Heere Jezus en je Hem gaat ‘zien’.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is een Persoon en Hij is God, samen met de Vader en de Zoon. Hij zorgt ervoor dat mensen leren vertrouwen op de Heere Jezus Christus …
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Dat God heilig is betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent apart gezet. Dat God heilig is, betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor mensen die in ongeloof aan Gods liefde voorbij hebben …
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen Wederkomst
De hemel is de woonplaats van God, de voorlopige thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde komt.
+
Ontwikkeld door

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!