Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Kruis

De plek waar Christus door Zijn offer de zonden heeft verzoend, en door Zijn dood de machten van het kwaad en de dood heeft overwonnen.

Het kruis wordt al eeuwenlang belachelijk gemaakt

In de stad Rome is ooit een muurschildering gevonden waarop iemand neerknielt voor een kruis waaraan Christus hangt. Deze aanbidder is afgebeeld met een menselijk lichaam, maar zijn hoofd is de kop van een ezel. Daaronder staat: ‘Alexamenos vereert zijn god’. Met andere woorden: dwaas, gebruik je verstand.

Deze ‘spotprent’ komt uit de eerste eeuw na Christus. Het geloof in de gekruisigde Christus wordt dus al eeuwenlang belachelijk gemaakt. Ook in deze tijd. Voor de ‘grap’ hadden de makers van het Sinterklaasjournaal in 2020 het plaatsje ‘Kruisigem’ bedacht, verwijzend naar de kruisging van Christus.

Een verlosser aan een houten kruis, is dat geen dwaasheid? Veel mensen vinden van wel. Dat was in Paulus’ tijd al zo (1 Korinthe 1:23). In werkelijkheid wordt juist aan het kruis Gods kracht en genade zichtbaar.

Voor het oog lijkt de kruisdood van Jezus alleen maar gruwelijk en verschrikkelijk. Het kruis wordt wel een ‘martelpaal’ genoemd. Door de zwaartekracht zakte het gekruisigde lichaam naar beneden en kwam er spanning te staan op de spieren van de armen, schouders en borst. Als de gekruisigde het benauwd kreeg, zette hij zich aan zijn voeten af om adem te halen. De kapotgeslagen rug en het afzetten tegen spijkers maakte dit ondragelijk. Toch was het nodig om te overleven. Dit gruwelijk wrede schouwspel hield pas op als de gekruisigde geen energie meer had om zich omhoog te duwen.

Wat gebeurde er precies toen Christus stierf aan het kruis? Dat is moeilijk in een paar zinnen te zeggen. Het kruis heeft iets van een geheim dat je nooit helemaal kunt doorgronden. Paulus spreekt van een ‘groot geheimenis’ of ‘verborgenheid’ (1 Timotheüs 3:16). Maar dat betekent niet je er niets over kunt zeggen. De Bijbel gebruikt verschillende beelden en woorden om iets van de diepe betekenis van het kruis uit te leggen. Dit zijn twee belangrijke kernwoorden: verzoening en overwinning.

In Genesis 3 lezen we hoe de mens in zonde valt, luistert naar de duivel en tegen God kiest. De mens koos bewust tegen God en haalde zo de vloek en doodstraf over zich (Genesis 2:17; Galaten 3:13). Voor de mensheid was de situatie dus hopeloos, maar God greep op een ongelooflijke manier in. Uit liefde stuurde Hij Zijn Zoon om mens te worden. Jezus leefde volmaakt. Hij werd door Zijn Vader beschouwd en behandeld als was Hij een zondaar. Hij is voor ons tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21) en droeg de straf voor de zonde in onze plaats. In het Oude Testament werden dieren geofferd als verzoening. Maar die offers konden de zonde nooit helemaal verzoenen. Ze wezen vooruit naar het offer van Jezus: Hij was het volmaakte Offerlam dat de zonde van de wereld wegdraagt (Johannes 1:29).

Jezus nam de vloek op Zich, zodat Hij ons kon verlossen van de vloek van de wet (Galaten 3:13) en Gods toorn over de zonde. Een prediker zei het zo: “Jezus heeft de beker van de toorn van God tot op de laatste druppel leeggedronken, zodat er, voor wie wil komen tot Hem, alleen nog maar liefde overblijft.” Daarom zingen gelovigen: “Jezus, Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart!”

Jezus bracht aan het kruis niet alleen verzoening, Hij kocht de Zijnen ook vrij van de zonde en de duivel. Stel je voor dat je op vakantie gaat naar Sicilië. Je geniet van het lekkere weer, het strand en oude opgravingen. Tot er ineens twee mannen met geweren voor je staan. Voor je het weet lig je geblinddoekt achterin een busje. Je bent gekidnapt en kunt geen kant op! De mannen zijn bereid om je los te laten, maar niet zomaar. Ze doen dat alleen als iemand een flinke geldsom neerlegt. Zo zijn wij ‘ontvoerd’ door de zonde en de duivel. Jezus kwam om de losprijs te betalen. Hij betaalde de hoogste prijs voor ons: Zijn eigen leven.

Als Jezus uitroept: ‘Het is volbracht’, betekent dat: de strijd is beslist, de overwinning staat vast! De duivel is onttroond en hij en zijn demonen hebben geen macht meer over de dood en over de mensen die in Koning Jezus geloven. De opstanding uit de dood is het bewijs van Zijn overwinning. Het kruis heeft de poort naar het paradijs opnieuw geopend. Johannes Calvijn schreef: “Christus heeft onze schuld meegenomen in Zijn kruisdood, en neemt ons in Zijn opstanding mee naar het nieuwe leven.”Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en vergeving, waardoor je een ander graag wilt helpen.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen Geloofsgesprek
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Belofte

10 november 2020
Een belofte is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

12 januari 2021
Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen Kerst
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

12 januari 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen Geloofsgesprek
Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
Gods dag eren: een dag waarop we rusten en gedenken, luisteren en aanbidden.
+
Ontwikkeld door

Gods naam

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee groot te maken.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden …
+
Ontwikkeld door

Godsbeeld

8 januari 2021
Godsbeeld is het beeld dat we van God hebben, dat overeen moet komen met hoe God Zichzelf heeft bekendgemaakt (geopenbaard) in de Bijbel en schepping.
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De genade van God waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond.
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade, goedheid en liefde van God, waardoor Hij laat zien dat Hij trouw is en doet wat Hij belooft.
+
Ontwikkeld door

Hart

10 november 2021
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Het hart is de mens in zijn totaliteit, met zijn verstand, wil en gevoelens.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De Heilige Geest is de derde persoon in de Drie-eenheid. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat je ogen opengaan voor de Heere Jezus en je Hem gaat ‘zien’.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is een Persoon en Hij is God, samen met de Vader en de Zoon. Hij zorgt ervoor dat mensen leren vertrouwen op de Heere Jezus Christus …
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Dat God heilig is betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent apart gezet. Dat God heilig is, betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor mensen die in ongeloof aan Gods liefde voorbij hebben …
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
Kind & Geloof Bijbelse kernbegrippen Wederkomst
De hemel is de woonplaats van God, de voorlopige thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde komt.
+
Ontwikkeld door
Bekijk alle kernwoorden voor jongeren

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!