Zingen uit de Bron

IKC ondersteunt gezin in zingen van psalm en geestelijk lied

In de breedte van de gereformeerde gezindte staat het zingen in gezinnen onder druk. Om de rijke inhoud van psalmen en geestelijke liederen beschikbaar te houden voor een nieuwe generatie, start het IKC het project Zingen uit de Bron.

“Het christelijk geloof belijden en beleven door het zingen van psalmen is binnen de geschiedenis van de kerk essentieel”, weet bestuursvoorzitter Bert Kalkman. “Met het liedboek van de Psalmen krijgen we van God Zelf woorden aangereikt om Hem te aanbidden, te loven en te prijzen, te klagen en onze vragen te uiten. De psalmen openbaren wie Hij is en verbinden generaties christenen met elkaar. Het zingen van psalmen, maar ook van geestelijke liederen in de gezinnen is onmisbaar. Toch zien we dat zingen aan tafel minder vanzelfsprekend wordt. Om de geloofstaal die vanuit psalmen en liederen naar ons toekomt verstaanbaar te houden voor een nieuwe generatie, is het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gestart met het project Zingen uit de Bron.”

Ouders uit de breedte van de gereformeerde gezindte kunnen hun kinderen met Zingen uit de Bron vertrouwd maken met psalmen en geestelijke liederen. Projectleider Marieke Griffioen: “Na de zomer komt de muziek gefaseerd beschikbaar. Via de website van Zingen uit de Bron krijgen ouders hulpmiddelen aangereikt om de psalmen te laten leven in het gezin. Ook ouders die niet muzikaal zijn of niet zo vertrouwd zijn met de psalmen, kunnen zo een nieuwe generatie geloofsliederen leren zingen.”

Bekijk de eerste opzet van de nieuwe website

Zingen uit de Bron biedt naast de psalmberijming van 1773 en de berijming van ds. C.J. Meeuse ook de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming (KEP). Deze berijming is een eigentijdse berijming van de psalmen die dichtbij de brontekst blijft, een consistente lijn in het geheel van de berijmingen vasthoudt en gericht is op het hart.

De Klassiek Eigentijdse Psalmberijming wordt ontwikkeld door dichters en musici uit de gereformeerde gezindte. Zij worden ondersteund door een kwaliteitsraad. Deze bestaat uit experts op het gebied van theologie, taal en muziek. De raad toetst de nieuw berijmde psalmen en liederen voordat deze beschikbaar komen.

“Steeds vaker en openlijker dan voorheen zijn er signalen dat er in de breedte van kerkelijk Nederland zorgen zijn over het feit dat de rijke inhoud van de psalmen onverstaanbaar wordt als we niets doen”, geeft Griffoen aan. “Daarom hebben we grondig onderzocht hoe hier binnen de kerkelijke structuren tegenaan gekeken wordt. De uitkomst hiervan heeft het IKC ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren. Dat doen we met het project Zingen uit de Bron, waarbij het IKC de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming en (hertaalde) geestelijke gezangen beschikbaar stelt voor de gezinnen.”

Zingen uit de Bron wil maandelijks nieuwe content beschikbaar stellen. De stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC), bron voor kinder- en jeugdwerk vanuit de kerk, is voor dit project volledig afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en kerken.

Veelgestelde vragen - Zingen uit de Bron

Wat kan ik straks allemaal vinden op Zingen uit de Bron?

Alle 150 psalmen in de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming, de berijming van 1773 en de berijming van ds. C.J. Meeuse. De psalmberijmingen zijn ook te vergelijken met de onberijmde psalmen in de Statenvertaling (SV) en de Herziene Statenvertaling (HSV).

Daarnaast komen er op termijn ook geestelijke liederen beschikbaar via Zingen uit de Bron.

Hoe ondersteunt Zingen uit de Bron gezinnen?

De rijke inhoud van psalmen en geestelijke liederen wordt door Zingen uit de Bron dicht bij het hart van kinderen en jongeren gebracht. Tevens worden ouders ondersteund in de bewustwording van het belang van zingen in het gezin en krijgen zij concrete tips hoe zingen in het gezin gestimuleerd kan worden.

Daarnaast zijn er, of komen er op termijn, diverse hulpmiddelen die het musiceren met elkaar stimuleren. Zoals bijvoorbeeld:

 • Een toegankelijke uitleg bij elke psalm en elk lied;
 • Een podcast voor jongeren;
 • Een online muzikaal kinderprogramma;
 • Afspeelbare muziek;
 • Video’s die kinderen en jongeren uitnodigen zelfstandig of in het gezin te zingen;
 • Bladmuziek die geschikt is voor een rijke variatie aan instrumenten.

Is het nog wel van deze tijd om psalmen te zingen?

Absoluut. Psalmen zijn hét liedboek van de kerk van alle tijden en plaatsen. Bovendien is Psalmen het liedboek waaruit Jezus Christus zong en dat over Hem gaat.

In de psalmen wordt de ‘verborgen omgang’ van de gelovige met de Heere vertolkt. Er is geen ander liedboek dat het geloofsleven zo rijk beschrijft. Er is ruimte voor aanbidding en vertwijfeling, voor lofliederen en wraakliederen, voor blijdschap en verdriet.

Waarom berijmen jullie de psalmen opnieuw?

De diepe geestelijke inhoud van de psalmen dreigt in de gereformeerde gezindte verloren te gaan. Een nieuwe generatie heeft steeds meer moeite om de berijming van 1773 te begrijpen. De taalvelden liggen te ver uit elkaar. Het is niet de taal waarin kinderen en jongeren, en soms ook hun ouders, denken, voelen en spreken.

We zien dat de psalmen steeds minder worden gezongen in jonge gezinnen. Vaak omdat ouders de psalmen waarmee ze zelf zijn grootgebracht, in de berijming van 1773, te moeilijk vinden voor hun kinderen. Zo dreigt de rijke inhoud van de psalmen voor een nieuwe generatie ontoegankelijk te worden.

Waarom nóg een nieuwe psalmberijming?

Er zijn na 1773 inderdaad vele psalmberijmingen verschenen, vaak ook in eigentijdse taal. Deze zijn dienstbaar aan diverse groepen christenen. Het IKC constateert echter dat deze berijmingen niet breed hun weg hebben gevonden naar de reformatorische achterban. De redenen daarvoor zijn divers. Na circa twee jaar van intensief verkennen zijn dit belangrijke kaders voor een psalmberijming volgens vertegenwoordigers vanuit de breedte van de gereformeerde gezindte:

Een klassiek-eigentijdse psalmberijming:

 • blijft dichtbij de onberijmde tekst zoals die in de (H)SV naar ons toekomt;
 • bevat slechts zeer beperkt interpretaties van de berijmer;
 • wordt uitvoerig vanuit de grondtaal en theologisch gecheckt op betrouwbaarheid;
 • gebruikt eigentijdse woorden zonder ‘plat’ te worden;
 • is van hoge kwaliteit;
 • is gericht op het hart;
 • wordt beheerd door een organisatie die zich langdurig committeert om deze vertaling verstaanbaar te houden;
 • is bij voorkeur geschikt om te zingen op de vertrouwde Geneefse melodieën van 1773;
 • bevat alle 150 psalmen.

Zijn er niet al psalmberijmingen die aan jullie kaders voldoen?

Waar mogelijk proberen we als IKC bestaande initiatieven bij elkaar te brengen. Het IKC staat open voor samenwerking met theologen, dichters, neerlandici, muzikanten, uitgevers en iedereen die zich verder vanuit expertise of een eerdere rol rond psalmberijmingen betrokken voelt op dit project. Vanuit het IKC wordt de samenwerking proactief gezocht. Belangrijk is dat betrokkenen zich herkennen in de doelstellingen van Zingen uit de Bron, bereid zijn hun bijdrage te toetsen aan de kwaliteitskaders van de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming en bereid zijn eventuele feedback van de kwaliteitsraad te verwerken.

Waarom kiezen jullie qua vergelijkingsmateriaal voor de SV, HSV, de berijming van 1773 en de berijming van ds. C.J. Meeuse en geen andere bijbelvertalingen of psalmberijmingen?

We zijn dit project gestart om de doelgroep van het IKC te dienen. Binnen deze doelgroep zijn dit bijbelvertalingen en berijmingen die het dichtst bij de gebruiker staan.

Wie werken er mee aan de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming?

Musici, dichters, theologen en kinder- en jongerenwerkers uit de gereformeerde gezindte werken nauw samen om de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming te realiseren.

Wie zit er achter Zingen uit de Bron?

Zingen uit de Bron is een project onder verantwoordelijkheid van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Het Interkerkelijk Kenniscentrum, bron voor kinder- en jeugdwerk vanuit de kerk, is dienstbaar aan de breedte van de gereformeerde gezindte.

Kan ik iets delen naar aanleiding van het project?

Betrokkenheid stellen we op prijs. Uw waardering, vragen en opmerkingen kunt u delen via onderstaande contactformulier.

Moet de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming de berijming van 1773 gaan vervangen?

De psalmberijming van 1773 is binnen de gereformeerde gezindte zeer geliefd. En terecht. Psalmen vertolken ons hart én dat van vele generaties voor ons. Door de berijming van 1773 heen zijn mensen aangesproken door God zelf. Van een dierbare berijming willen we geen afscheid nemen.

Tegelijkertijd mogen we onze ogen er niet voor sluiten dat onze kinderen en jongeren opgroeien in een ander taalveld en de taal van 1773 steeds minder goed begrijpen. Als we een nieuwe generatie dezelfde geestelijke ervaringen gunnen met de psalmen, zijn we verplicht deze liederen ook voor hen verstaanbaar te houden. Ook wanneer we dat als oudere generatie misschien moeilijk en ingewikkeld vinden.

Als Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) verlangen we ernaar dat alle generaties dagelijks de psalmen zingen. De inhoud én de melodie van 1773 en KEP verbindt generaties met elkaar.

Zo wordt de ene berijming geen ‘vervanging van’ de ander, maar een ‘alternatief voor’.

Waarom is de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming (KEP) korter dan de berijming van 1773?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in de psalmberijming van 1773 uitweidingen zijn ‘bij verzonnen’ die niet in de onberijmde versie van de psalm staan. Uitgangspunt van de KEP is dat de berijmde psalm zo dicht mogelijk bij de onberijmde tekst blijft en interpretaties en toevoegingen van berijmers tot een minimum beperkt blijven.

Er zal verschillend gekeken worden naar dit project, herkennen jullie dit?

We begrijpen dat er verschillend naar het project gekeken zal worden. Dat geeft niets, we staan open voor gesprek. We hopen dat het project beoordeeld zal worden op inhoudelijke kwaliteit en de doelstelling: het zingen van psalmen door kinderen, jongeren en in de gezinnen.

Wanneer kan ik Zingen uit de Bron?

Vanaf september 2024 zijn op www.zingenuitdebron.nl de eerste psalmen vanuit de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming, de berijming van 1773 en de berijming van ds. C.J. Meeuse beschikbaar.

Wil je alvast een voorproefje? Download hier Psalm 116 in de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming. Bekijk hier de eerste opzet van de nieuwe website van www.zingenuitdebron.nl.

Waarom zijn in september 2024 niet alle psalmen en liederen zingbaar op Zingen uit de Bron?

De bladmuziek, uitlegstukjes, muziekvideo’s, audiobestanden en podcasts worden samen met de KEP in fases ontwikkeld. De verwachting is dat het 3-5 jaar duurt voordat alle 150 psalmen samen met alle hulpmiddelen voor gezinnen beschikbaar zijn via Zingen uit de Bron.

Hoe blijf ik op de hoogte van dit project?

Via Geloofwaardig opvoeden, het opvoedplatform voor ouders in de gereformeerde gezindte geven we maandelijks een update. Wil je zeker weten dat je niets mist? Schrijf je dan in om op de hoogte te blijven.

Wie dragen er bij aan Zingen uit de Bron?

Bij het project Zingen uit de Bron zijn circa dertig professionals betrokken via het Interkerkelijk Kenniscentrum. Naast dichters en musici leest een kwaliteitsraad mee die bestaat uit theologen, grondtaalkenners en neerlandici. Ook is er op de achtergrond een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de breedte van de gereformeerde gezindte die voeling houden met dit project. Daarnaast zijn er veel mensen die bidden voor dit project of hun (theologische) expertise beschikbaar stellen.

De financiële middelen moeten opgebracht worden door kerken, particulieren en bedrijven. We zijn als IKC volledig afhankelijk van giften.

Hoe kan ik bijdragen aan dit project?

Bid:

 • of Zingen uit de Bron gezinnen mag stimuleren om psalmen en geestelijke liederen te zingen;
 • dat de lof van de Heere mag klinken, ook uit de mond van een nieuwe generatie;
 • dat de boze geen kans krijgt om verwarring en verdeeldheid te scheppen rond dit project;
 • of de KEP een betrouwbare en nauwgezette psalmberijming mag worden die vele jaren velen tot zegen mag zijn;
 • of er voortdurend mensen en middelen zijn die dit project mogelijk maken.

Blijf op de hoogte:

 • Schrijf je in om maandelijks op de hoogte te blijven en anderen op de hoogte te stellen van Zingen uit de Bron.

Stel financiële middelen beschikbaar:

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel ’m gerust via het onderstaande contactformulier.

Contactformulier